Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Vymezení základních pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně výrobce a prodejce.

Výrobce a prodejce je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující – zákazník internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující – spotřebitel je člověk, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, a tedy nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu výrobce s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany výrobce). Od tohoto momentu mezi kupujícím a výrobcem/prodejcem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

 

1.2. Uzavírání smlouvy mezi prodejcem a zákazníkem

Smlouva není uzavírána s provozovatelem webového rozhraní, společností Local Heroes s.r.o, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8; IČO: 243 00 926 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194434 (dále jen „provozovatel“).

Smlouvu zákazník uzavírá vždy s osobou, která je uvedena v objednávkovém formuláři jako prodávající. Identifikační údaje této osoby jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní. (dále jen „prodávající“).

Identifikační údaje prodávajícího jsou dále uvedeny na webovém rozhraní; resp. jsou součásti daňového dokladu přiloženého k objednanému zboží.

 

1.3. Specifikace spotřebitelské smlouvy

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že je zákazník spotřebitelem, tj. pokud se jedná o fyzickou osobou a zboží kupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na něj ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

 

1.4. Vzájemná práva a povinnosti zákazníka a prodávajícího

Práva a povinnosti zákazníka a prodávajícího se řídí následovným:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují vzájemná práva a povinnosti;
 • reklamačním řádem, podle kterého se postupuje při reklamaci zboží;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní u konkrétního zboží;
 • objednávkovým formulářem a jeho přijetím,

V otázkách, které nejsou upravené smlouvou se vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se bydliště zákazníka nachází mimo Českou republiku, nebo pokud právní poměr zákazníka a prodávajícího obsahuje jiný mezinárodní prvek, řídí se vzájmený českým právem.

 

1.5. Souhlas s obchodními podmínkami

Zasláním objednávky a dále též potvrzením příslušného zaškrtávacího políčka na webovém rozhraní zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami.

 

1.6. Znění obchodních podmínek

Práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Znění obchodních podmínek je provozovatel oprávněn měnit či doplňovat. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 


2. SMLOUVA

2.1. Způsob uzavírání smlouvy

Pro uzavření smlouvy musí zákazník odeslat objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami. Jediným způsobem, jak odeslat objednávku je formou odeslání prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním příslušného formuláře). Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Před odesláním potvrzení objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře je zákazníkovi sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky).

Závaznou objednávku zákazník potvrdí stisknutím tlačítka „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou považovány za správné a úplné. O jejich případné změně může zákazník informovat provozovatele elektornicky prostřednictvím zprávy na e-mail: admin@mamarket.cz

 

2.2. Zrušení nebo změna odeslané objednávky

Všechny odeslané objednávky, u nichž proběhla úhrada ceny zboží jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s provozovatelem potažmo prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterých nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), má prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti se smlouvou vynaložil.

O obdržení objednávky budete informováni prostřednictvím emailu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno potvrzení prodejcem na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Dokumenty tvořící smlouvu s prodejcem vám budou zaslané v tištěné podobě poštou, případně na vaši žádost zaslány emailem.

 


3. CENA

3.1. Uvedení ceny za zboží

Cena zboží je uvedená u zboží na webovém rozhraní www.mamarket.cz. V případě, že došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, bere se daná skutečnost jako technická chyba a prodávající není povinen dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

 


4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Způsob úhrady ceny zboží či služeb

Cenu zákazník hradí především bezhotovostně před dodáním zboží prostřednictvím integrované platební brány, popřípadě bezhotovostně převodem na bankovní účet provozovatele. Stisknutím tlačítka „OBJEDNAT“ je zákazník přesměrován přímo do svého internet-bankingu; v případě platby převodem jsou pokyny k platbě zaslány na e-mailovou adresu zadanou v objednávkovém formuláři. Platba na dobírku není možná.

V případě bezhotovostní platby prostřednictvím platební brány je cena splatná bezprostředně po provedení objednávky. Pokud úhrada nebude provedena, ani po opakované výzvě k platbě, nedochází k uzavření smlouvy. Při bezhotovostní platbě prostřednictvím převodu na bankovní účet provozovatele je cena splatná do sedmi dnů od uzavření smlouvy.

 

4.2. Obdržení daňového dokladu

Daňový doklad je vystaven prodejcem, od kterého zboží zákazník nakupujete. Bude mu zaslán v tištěné podobě a doručen společně s jeho objednávkou.

 


5. DODACÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽBY

5.1. Odesílání zboží

Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dopravu zvoleného zboží jsou uvedené na webovém rozhraní v druhém kroku nákupního košíku. Ke každé položce ve své objednávce si můžete zvolit druh dodání a to konkrétně doručení přes Zásilkovnu na výdejní místo, resp. externího dopravce. Obě varianty jsou zpoplatněné a hradí je zákazník. Konkrétní externí doručovací společnost volí prodejce a o budete o ní informován v průběhu procesu expedice. Ve shrnutí objednávky je uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

 

5.2. Dodací doba

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. V případě problémů týkajících se doby dodání kontaktujte provozovatele webového rozhraní, elektronicky na e-mail admin@mamarket.cz

Zboží, které je skladem, prodávající zpravidla expeduje do tří pracovních dnů od provedení objednávky. V případě, že je zboží vytvářeno na zakázku, bude vás prodávající elektronicky informovat o datu realizace a expedice. Při zakázkové výrobě může být dodací lhůta až 4 týdny. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží. Vlastnické právo ke zboží vzniká okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

 

5.3. Postup při převzetí zboží zákazníkem

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Případné nedostatky řešte ihned a informujte dopravce i provozovatele webového rozhraní. Nepřevzetí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží.

 

5.4. Postup při nepřevzetí zboží zákazníkem

Zákazník je povinen uhradit více náklady na doručení zboží, pokud je zboží doručováno opakovaně z důvodů na jeho straně. Prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s doručováním zboží v případě, že je toto zboží vámi bezdůvodně nepřevzato. Prodávající má právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku. Pokud kupující zboží nepřevezme, bude mu opětovně zasláno na jeho výslovnou prosbu po znovu přijetí částky na další poštovné.

 


6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Způsob odstoupení od smlouvy

Spotřebitel může od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; máte-li zákazník v objednávce zboží od vícero prodejců, může odstoupit od smlouvy jen od části prodejců. Oznámení o odstoupení od smlouvy zašlete elektronicky prostřednictvím e-mailu: admin@mamarket.cz

Znění textu sdělení odstoupení od smlouvy je následovné:

“Tímto jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky = variabilní symbol zakázky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet…………………”

Datum a podpis.

Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy.

 

6.2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupením od smlouvy se smlouva, resp. část smlouvy týkající se konkrétního prodejce ruší a nahlíží se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

U výroby na zakázku lze stornovat objednávku před započetím výroby. Musel-li výrobce vynaložit náklady spojené se zakázkou (objednání jedinečné látky) může o tuto částku ponížit částku, kterou má kupujícímu vrátit.

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 písm. d) občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy, bylo-li pro něj zboží vyrobeno na zakázku, či upraveno na jeho výslovné přání.

 

6.3. Způsobem vrácení zboží

Po odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zboží vrátit prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na jeho doručovací adresu nebo na adresu jeho sídla.

Pro urychlení vyřízení vrácení zboží doporučujeme připojení kopie dodacího listu a faktury od prodejce. Dále pak písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy se specifikaci údajů o způsobu vrácení peněz

 

6.4. Termín vrácení peněz

V případě, že odstoupíte od smlouvy, provozovatel vrátí veškeré přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Dříve než vrátíte zboží prodávajícímu nebo doložíte, že jste mu zboží odeslali, není provozovatel oprávněn vrátit vám peníze.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na adresu prodávajícího hradí zákazník, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

6.5. Poškození zboží při vrácení zákazníkem

Při zasílání zboží je nutné ho zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pokud prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte mu zákazník za toto snížení hodnoty zboží.

 

6.6. Případy, kdy nelze od smlouvy odstoupit

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a o tomto důsledku jste byli informováni;
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud jste porušili jejich původní obal;
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a o tomto důsledku jste byli informováni.

 

6.7. Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdržel od vás cenu zboží či služby v době splatnosti nebo jste nepřevzali zboží;
 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností je provozovatel povinen zákazníka o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

V případě již proběhlé úhrady celé nebo části kupní ceny, bude zákazníkovi táto částka vrácena do deseti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, ze kterého byla provedená úhrada, nebo který byl zákazníkem pro tento účel sdělen.

 


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění prodávající postupuje v souladu s Reklamačním řádem.

 


8. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1. Oprávnění prodávajícího k výkonu své činnosti

K prodeji zboží je prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění, popřípadě jiného oprávnění, které je pro podnikání potřeba ve státě, ve kterém má prodávající sídlo.

8.2. Způsob vyřizování stížnosti

V případě stížnost vůči postupu prodávajícího, kontaktujte provozovatele na emailu admin@mamarket.cz. Provozovatel stížnost prošetří a bude prodávajícího i vás kontaktovat s řešením. Případné stížnosti vyřizuje provozovatel prostřednictví kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

8.3. Práva při vzniku spotřebitelského sporu

V případě vzniku sporu má spotřebitel právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266), za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

8.4. Způsob komunikace mezi prodejcem a zákazníkem

Komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím probíhá výhradně v elektronické formě (emailem, popřípadě prostřednictvím webového rozhraní). Zpráva zaslaná druhé smluvní straně se považuje za doručenou 3. dnem po jejím odeslání.

Veškeré informace uvedené na webovém rozhraní jsou pouze informativního charakteru a provozovatel neodpovídá za jejich správnost, aktuálnost či úplnost.

Komentování bylo uzavřeno.